Szőrtelenítés : A Veet Hungary Facebook oldalán megrendezésre kerülő nyereményjáték játékszabályai

A szervező
1. A Veet Hungary Facebook oldalán megjelenő Nyereményjáték, továbbiakban: “Játék” szervezője a Reckitt Benckiser Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.), továbbiakban: “Szervező“.
2. A Facebook a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Játékos az általa a Játék során átadott információkat kizárólag a Veet számára adja át, azok semmilyen formában nem kerülnek átadásra harmadik félnek. A Játékos által megadott információk az alábbiakban megtalálható adatvédelmi irányelvek szerint kerülnek felhasználásra.


A Nyereményjáték részvételi szabályzata
1. A Játékban való részvételnek vásárlás, valamint egyéb részvételi díj nem képezi az előfeltételét.
2. A Játék 2015. szeptember 11-én kezdődik és 2015. szeptember 15-ig tart.

3. A Játék, amely egy meghatározott témájú Facebook postból áll, a Veet Hungary Facebook oldalán található. A Játékban résztvevő Játékosok egy meghatározott témájú fényképet töltenek fel hozzászólásban a post alá.

4. A Játékban minden Játékos egyszer vehet részt, (ha a Játékszabály másként nem rendelkezik) egy fénykép feltöltésével. Minden Játékos, aki egynél több alkalommal (ha a Játékszabály másként nem rendelkezik) vesz részt a Játékban, kizárásra kerül.
5. Azon Játékos, aki más személyeket is ábrázoló fényképet tölt fel, megbizonyosodott arról, hogy a képen szereplő személyek hozzájárultak a fénykép feltöltéséhez.
6. A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező Facebook felhasználó.
7. A Játékos által feltöltött tartalommal kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai, vagy egyéb problémákból eredő károkért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
8. Egy Játékos legfeljebb egy Nyereményre jogosult.
A Főnyereménnyel és a Játékkal kapcsolatos szabályzat

1. A nyertes fénykép a Veet csapata által kerül kiválasztásra azon feltöltött fotók közül, amelyek megfelelnek a Nyereményjátékban résztvevő fényképekre vonatkozó feltételeknek (amely feltételek a Játék Facebook postjában találhatóak). Azon fénykép kerül kiválasztásra, amely a leginkább látványos, eredeti és kreatív.
2. A Játék időtartama alatt feltöltött fényképek közül 5 kerül kiválasztásra a Játék végén.
3. A Nyereményjáték a Játék postjának közzététele után azonnal elkezdődik és a Játék utolsó napjáig tart (amely a post szövegében is feltüntetésre kerül).
4. A Főnyeremény Nyertesei a Játék postja alatt, hozzászólásban kerülnek kihirdetésre a Játék végétől számított két napon belül.
5. A Nyertes a kihirdetés után a Játék Facebook oldalán privát üzenetben megadja az elérhetőségét a Szervező számára (teljes nevét és a címét, ahová a Szervező a Nyereményt kézbesítheti).
6. Ha a Nyertes elérhetőségét nem küldi el a Szervező részére hét napon belül, a Nyeremény a Szervező tulajdonában marad.
7. A Nyertes jutalma egy Veet csomag, amely egy Veet bevásárló táskát, egy Veet szépségcsomagot, valamint 12 darab Veet Natural Inspirations aloe verás hideggyanta szalagot tartalmaz.
8. A Nyeremény készpénzre át nem váltható és másra át nem ruházható.
9. A Nyeremény jogi úton nem követelhető, a Szervező a nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a résztvevők Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.

A Szervező jogai és kötelezettségei
1. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére, vagy a Játék, illetve a Felhasználási Feltételek megváltoztatására értesítés nélkül, katasztrófa, háború, civil, vagy katonai zavargás, illetve a hatályos rendeletek és törvények tényleges, vagy várható megsértése, vagy bármely, a Szervezőn kívül álló okból bekövetkező esemény bekövetkezése esetén. A Játékkal kapcsolatos bármilyen módosításról a Szervező haladéktalanul értesíti a Játékban résztvevőket.
2. Ha a Játék kapcsán visszaélés, vagy a Játékszabály, más Játékosok, illetve az emberi jogok megsértésének gyanúja merül fel, az adott Játékos a Játékból kizárható és az általa közzétett tartalom eltávolítható.
3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a Játékból azt a Játékost, aki egy esetlegesen felmerülő programhibát, vagy hiányosságot kihasznál a saját esélyeinek növelése érdekében. Ez magában foglalja továbbá a Felhasználási Feltételek módosítását, mások részvételi lehetőségeinek korlátozását, vagy egy lehetséges nyertes érvénytelenítését. 4. A Szervező bármely, a Játékkal kapcsolatban álló harmadik fél által szolgáltatott pontatlan információért felelősséget nem vállal.
5. A Játékban való részvétel jogi úton nem követelhető, a Szervező a nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a résztvevők Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.
6. A Szervező a Játék időtartama alatt is fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát.
7. A Szervezőt a Nyeremény kézbesítésének sikertelensége esetén, bármely a Szervezőn kívül álló okból kifolyólag, felelősség nem terheli.


Adatvédelmi Szabályzat
1. A Játékosok a játékban való részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályzatot és adatvédelmi szabályzatot, amelynek értelmében a Szervező fenntartja a jogot minden, a Játékkal kapcsolatos információ felhasználására promóciós, reklám, vagy bármely egyéb, hatályos jogszabályokba nem ütköző tevékenység céljából, beleértve a Játékos teljes nevét, lakhelyét, vagy tartózkodási helyét. Ez magában foglalja az internetes közzétételt, illetve audiovizuális média használatát is. A Játékosokról készült hang, videó és fénykép felvételek a Játék végétől számított 5 éven át megőrzésre kerülnek és ezen időszak alatt közzétehetőek.

2. A hatályos adatvédelmi jogszabályok értelmében a Játékban való részvétellel a résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező hozzáférjen a Facebook-ról, vagy más, a Játékhoz kapcsolódó csatornákból származó személyes adataikhoz: a teljes nevükhöz, címükhöz és e-mail címükhöz. Ezen adatok a Szervező adatbázisában kerülnek tárolásra. A Szervező ezen adatokat kizárólag a Játék nyerteseinek közzétételére és értesítésére, valamint marketing és PR célokra, illetve a jövőbeli eseményekről szóló, e-mail útján történő tájékoztatásra használhatja fel két éven át. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését. A Játékos bármikor tiltakozhat az adatai kezelése ellen, jogában áll adatai helyesbítését, kezelésének törlését és zárolását, a jövőbeni reklámküldés megtiltását kérni. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését.
3. A Játékos bármikor tiltakozhat az adatai kezelése ellen, jogában áll adatai helyesbítését, kezelésének törlését és zárolását, a jövőbeni reklámküldés megtiltását kérni az alábbi e-mail címen: consumers_hu@rb.com
4. A Játékosok adatainak kezelése digitális formában történik, melynek biztonságáról a Szervező gondoskodik.
5. Amennyiben a személyes adatok jogtalan kezelésének gyanúja felmerül, a Játékos panasszal élhet az alábbi hatóságnál:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Honlap: www.naih.hu
6. A Facebook a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Játékos az általa a Játék során átadott információkat kizárólag a Veet számára adja át, azok semmilyen formában nem kerülnek átadásra a Facebook részére.